Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π. για υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕA/2022 και 2ΕA/2022 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο των
αριθμ.
1ΕA/2022 και 2ΕA/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

1) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη, ορθή και έγκυρη ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής
στην οικεία Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (στην επίσημη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.
www.asep.gr), προκειμένου να
καταστεί εφικτή η διασταύρωση των συμπληρωμένων στοιχείων στην εν λόγω πλατφόρμα της Ανεξάρτητης
Αρχής με τα αντίστοιχα στοιχεία του ηλεκτρονικού φακέλου τους στο ΟΠΣΥΔ.
Επισημαίνεται, δε, ότι η μη εμπρόθεσμη, μη ορθή ή μη έγκυρη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως στην
ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. συνιστά αποκλειστική ευθύνη και πλημμέλεια του ίδιου του υποψηφίου και δεν
θεραπεύεται από το γεγονός ότι ενδεχομένως ο ηλεκτρονικός φάκελός του στο ΟΠΣΥΔ του ΥΠΑΙΘ θα είναι
πλήρως ενημερωμένος κατά τη λήξη της παρούσας διαδικασίας υποβολής αιτημάτων επικαιροποίησης

6
στοιχείων φακέλου και διεκπεραίωσης/καταχώρισης αυτών (από τις αρμόδιες προς τούτο περιφερειακές
υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ).
2) Οι υποψήφιοι οφείλουν να ανατρέχουν στις οικείες Προκηρύξεις της κατά νόμο αρμόδιας Ανεξάρτητης
Αρχής του Α.Σ.Ε.Π., οι οποίες αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας και οι οποίες
περιέχουν αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.
3)
Για τεχνικής φύσεως θέματα όσον αφορά στη μεταφόρτωση δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ, οι υποψήφιοι
μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο
ΟΠΣΥΔ

 

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   
   

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

   

Login Form  

   

(c) Δ.Δ.Ε. Έβρου 2012. Designed and build by panos and antonis