Φ.10.1_9882_11-06-2024 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΒΒΟ46ΝΚΠΔ-Ξ8Ψ