Τμημα Α διοικητικου

Προϊσταμένη : Μαρίνα Χαραλαμπίδου | Επικοινωνία : tmimadi@dide.evr.sch.gr

Αρμοδιότητες Τμήματος 

Το Τμήμα Α΄ Διοικητικού είναι αρμόδιο για:

α) την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου και τη διαχείριση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,

β) την οργάνωση και διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων και διαγωνισμών,

γ) τη διαχείριση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης που σχετίζονται με υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών,

δ) τον έλεγχο της ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ε) τη διεκπεραίωση κάθε είδους διοικητικών διαδικασιών,

στ) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών,

ζ) την παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων,

η) την παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

θ) τις σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, μετονομασία),

ι) την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων,

ια) την τήρηση των αρχείων σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν,

ιβ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Οργανόγραμμα Τμήματος

ΑρμοδιότητεςΟνοματεπώνυμοΚλάδοςΤηλέφωνο επικοινωνίας

Προϊσταμένη Τμήματος

Εξετάσεις ΑΣΕΠ, Πανελλαδικές, Ισοτιμίες, Αντιστοιχίες, Ψηφιακές Υπογραφές, φροντιστήρια -ΚΞΓ, Σχολικές
μεταβολές, Βεβαιώσεις συνέχισης σπουδών, Ευρωπαϊκά προγραμμάτα, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές,
σχολικά βιβλία,πρωτόκολλο, έντυπη αλληλογραφία

Χαραλαμπίδου Μαρίνα(ΠΕ – Διοικητικού -Οικονομικού)2551355371
Πρωτόκολλο – ΑλληλογραφίαΜπέλλου Στυλιανή(ΠΕ – Διοικητικού -Οικονομικού)2551355387
Πρωτόκολλο – Αλληλογραφία, Φροντιστήρια – ΚΞΓ, Κατ οίκονΡόκου Δέσποινα(Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός)2551355387
Εκδρομές -Ευρωπαϊκά ΠρογράμματαΣιγλίδης Θεόδωρος(Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός)2551355373

Επικοινωνία

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
Δήμητρας 19,
68131 Αλεξανδρούπολη, Έβρου
Τηλ. 2551355367
e-mail : mail@dide.evr.sch.gr
Ωράριο : 7:00-15:00

Άλλοι Σύνδεσμοι