Τμημα α διοικητικου

Προϊσταμένη : Μαρίνα Χαραλαμπίδου | Επικοινωνία : tmimadi@dide.evr.sch.gr

ΟΔΗΓΟΣ ERASMUS+

 Μετακίνηση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στο εξωτερικό με πρόγραμμα ERASMUS+σύμφωνα με τη με αρ. 25735/Η1/20-02-2020 Y.A. (ΦΕΚ 625/τ.Β’/27-02-2020) Υπουργική Απόφαση

 

 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ

Οι μετακινήσεις μαθητών /τριών και εκπαιδευτικών (μόνιμοι ή αναπληρωτές πλήρους ωραρίου) στο εξωτερικό με το πρόγραμμα ERASMUS+ αυστηρά ως μέλη της παιδαγωγικής ομάδας (η οποία ορίζεται με πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων και μπορεί να τροποποιηθεί, μετά από αιτιολόγηση, με άλλο πρακτικό του Σ.Δ. με σκοπό την ανασυγκρότηση της παιδαγωγικής ομάδας και κοινοποιείται στο ΙΚΥ) μπορούν να πραγματοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο σχολικό έτος, εκτός της περιόδου των πανελλαδικών και ενδοσχολικών εξετάσεων (άρθρο 4) εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία της σχολικής μονάδας (άρθρο 5).

Η απόφαση μετακίνησης εκδίδεται από το/τη Διευθυντή/τρια της ΔΙ.Δ.Ε. μετά από εισήγηση (βλ. υπόδειγμα 1 ) του Διευθυντή/τριας και του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου (άρθρο 5).

Η διαβίβαση δικαιολογητικών στη ΔΙ.Δ.Ε. Έβρου από τις σχολικές μονάδες θα γίνεται αυστηρά τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την πραγματοποίηση της μετακίνησης σύμφωνα με το άρθρο 5. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από τη σχολική μονάδα (πρακτικό, αίτηση, βεβαίωση) θα πρέπει, οπωσδήποτε, να έχουν ημερομηνία τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από τη μετακίνηση.

Η χρονική διάρκεια των μετακινήσεων προτείνεται κατά περίπτωση από τη σχολική μονάδα και εγκρίνεται από τη ΔΙ.Δ.Ε. Έβρου (άρθρο 6). Η παιδαγωγική ομάδα υποχρεούται να ακολουθεί πιστά το πρόγραμμα που έχει αποσταλεί από το φορέα υποδοχής.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση έγκρισης της μετακίνησης (έντυπο 1/ άρθρο 5 παρ. α)
 2. Πρόσκληση φορέα υποδοχής (άρθρο 5 παρ. β) (Προσοχή!!! να αναγράφονται επίσημα τα στοιχεία του φορέα e-mail / διεύθυνση / τηλέφωνο)
 3. Πρόγραμμα φορέα υποδοχής (άρθρο 5 παρ. β)
 4. Επίσημο έγγραφο έγκρισης του προγράμματος υπογεγραμμένο από τον φορέα συντονισμού σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 5 παρ. γ)
 5. Σύμβαση με τον φορέα συντονισμού (υπογεγραμμένη) στο σχετικό παράρτημα της οποίας αναγράφεται ο κατάλογος των εταίρων (άρθρο 5 παρ. δ)
 6. Αντίγραφο του Πρακτικού συγκρότησης της παιδαγωγικής ομάδας (άρθρο 5 παρ. ε)
 1. Αντίγραφο του Πρακτικού για ανασυγκρότηση της παιδαγωγικής ομάδας (άρθρο 5 παρ. στ) και εάν έχει τροποποιηθεί η παιδαγωγική ομάδα (άρθρο 2 παρ. 1) να ενημερώνεται το ΙΚΥ).
 2. Αντίγραφο του πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων μετακίνησης στο οποίο να αναγράφονται υποχρεωτικά (υπόδειγμα 1):
  • η Υ.Α. για τα Erasmus+, ο τίτλος και ο κωδικός του προγράμματος
  • αρχηγός και συνοδοί εκπαιδευτικοί καθώς επίσης και τα στοιχεία των αναπληρωτών καθηγητών με τις ειδικότητές τους και σχέση εργασίας
  • συμμετέχοντες μαθητές (πατρώνυμο, τάξη, ειδικότητα)
  • αναλυτικό πρόγραμμα μετακίνησης με ημερομηνίες: Έναρξη (χώρος σχολείο) και ώρα, μέσα μεταφοράς οδικώς ή αεροπορικώς. Να περιγράφεται το αεροδρόμιο, η εταιρεία, η πτήση, ο αριθμός πτήσης, η ώρα αναχώρησης, πιθανή ώρα άφιξης στον προορισμό. Σε περίπτωση που χώρος έναρξης ή και επιστροφής της μετακίνησης είναι εκτός του χώρου του σχολείου συνοδεύεται με υπεύθυνες δηλώσεις του γονέα κηδεμόνα όπου αναφέρει ότι αφού έχει ενημερωθεί εγγράφως αναλαμβάνει την ευθύνη της μετακίνησης από και προς το χώρο αυτό. Τα ονόματα, οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των ξενοδοχείων. Όταν οι μετακινήσεις στο εξωτερικό γίνονται με ευθύνη του φορέα υποδοχής συνοδεύονται απαραιτήτως από βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας για τις σχολικές μετακινήσεις σύμφωνα με τη νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα υποδοχής. Στο πρόγραμμα της εκδρομής να γίνεται περιγραφή δραστηριοτήτων πέραν του προγράμματος του φορέα υποδοχής.
  • αναφορά ιδιαίτερη σε μαθητές οι οποίοι έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας και οι τρόποι αντιμετώπισής τους
  • παράδοση – παραλαβή μαθητών (σε περίπτωση αλλαγής συνοδών καθηγητών κατά την διάρκεια της μετακίνησης) Αναφορά ονομάτων Εκπαιδευτικών συνοδών με τις ειδικότητας τους και τη σχέση εργασίας τους ανά ομάδα, χρονική περίοδος μετακίνησης, αναφορά των μέσων μετακίνησης (αεροπορικών πτήσεων, δρομολογίων από και προς την χώρα προορισμού) και για την πρώτη ομάδα αντικατάστασης και για την ομάδα επιστροφής. Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής της μαθητικής ομάδας υπογεγραμμένο με ταυτόχρονη παρουσία και των δύο ομάδων συνοδών εκπαιδευτικών το οποίο κοινοποιείται αμελλητί μετά τη λήξη της μετακίνησης στη ΔΙ.Δ.Ε. Έβρου.
 3. Βεβαίωση του/της Διευθυντή/τριας (έντυπο 2) ότι:

α)έχει παραλάβει τις Υπεύθυνες δηλώσεις γονέων/κηδεμόνων που αφορούν τη μετακίνηση (άρθρο 5 παρ. θ)

β)πληρούνται όλες οι εκ του νόμου προϋποθέσεις πραγματοποίησης της και τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα στην ΥΑ20883/ΓΔ4/ΦΕΚ 456/13.02.2020 και στην ΥΑ 25735/Η1/ ΦΕΚ 625/ΤΒ /27.02.2020

γ)για την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας (άρθρο 5)

δ)ότι όλοι οι συμμετέχοντες ‘έχουν Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης (ΕΚΑΑ) είτε Ασφαλιστήριων συμβολαίων για ασθένεια (βεβαίωση / άρθρο 5 παρ. η)

ε)έχει γίνει ειδοποίηση τροχαίας για έλεγχο του οχήματος κατά την έναρξη και κατά την επιστροφή της αποστολής (σε περίπτωση οδικής μετακίνησης) (άρθρο 15, παράγραφος 7, ΦΕΚ 456/τΒ/13.02.2020)

ζ) θα ενημερώσει την πρεσβεία της Ελλάδας στη χώρα προορισμού με κοινοποίηση της σχετικής απόφασης μετακίνησης (άρθρο 15, παράγραφος 11, ΦΕΚ 456/τΒ/13.02.2020)

Η σχολική μονάδα διαβιβάζει την αίτηση (έντυπο 1) μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στο κεντρικό mail της ΔΙ.Δ.Ε. Έβρου mail@dide.evr.sch.gr. Παρακαλούμε η διαβίβαση να γίνεται με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα όπου θα περιλαμβάνει την αίτηση (σε μορφή word και pdf προκειμένου να διευκολύνεται η αναγραφή των ονομάτων συνοδών και μαθητών/τριών στο κείμενο της απόφασης) και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μόνο σε pdf – μετονομασμένα αντίστοιχα.

 Το σχολείο μόλις λάβει την απόφαση μετακίνησης από τη ΔΙ.Δ.Ε. Έβρου υποχρεούται για την έγκαιρη ενημέρωση(άρθρο 15, παράγραφος 11, ΦΕΚ 456/τΒ/13.02.2020):

 • της αντίστοιχης Πρεσβείας ή του πλησιέστερου Προξενείου της Ελλάδας της χώρας μετακίνησης
 • της Διεύθυνσης Ε1 του Υπουργείου Εξωτερικών στο e-mail: e01@mfa.gr

Μετά τη λήξη της μετακίνησης το σχολείο αποστέλλει στη ΔΙ.Δ.Ε. Έβρου σχετική έκθεση υπογεγραμμένη από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς (άρθρο 5) αυστηρά εντός 10 ημερών.

Πρότυπα Έντυπα – Υποδείγματα

Νομοθεσία :

 1. Η υπ. αριθ.  25735/Η1/Υπουργική Απόφαση. (ΦΕΚ 625/τ.Β’/27-02-2020)
 2. Η υπ. αριθ. 20883/ΓΔ4/Yπουργική Απόφαση. (ΦΕΚ 456/τ.Β’/13-02-2020)

 


Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

Μια δωρεάν κάρτα που σας προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σας σε μια από τις 27 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας. Στις καλυπτόμενες παροχές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι παροχές που σχετίζονται με χρόνιες ή προϋπάρχουσες ασθένειες.

Έκδοση Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας

Επικοινωνία

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
Δήμητρας 19,
68131 Αλεξανδρούπολη, Έβρου
Τηλ. 2551355367
e-mail : mail@dide.evr.sch.gr
Ωράριο : 7:00-15:00

Άλλοι Σύνδεσμοι