Τμημα Γ Προσωπικου

Προϊστάμενος : Χρήστος Δελιντζόγλου | Επικοινωνία : gprosop@dide.evr.sch.gr

Αρμοδιότητες Τμήματος 

Το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού είναι αρμόδιο για:

α) θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία,

β) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου που λειτουργούν στη Διεύθυνση,

γ) τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και της στελέχωσης αποκεντρωμένων δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια,

ε) την τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης,

στ) τις διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,

ζ) την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης,

η) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές,

θ) τη μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού,

ι) τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

ια) τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης,

ιβ) την επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ.,

ιγ) την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων,

ιδ) την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την έδρα τους στη Διεύθυνση,

ιε) την κατανομή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης,

ιστ) την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

ιζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Οργανόγραμμα 

Αρμοδιότητες Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο επικοινωνίας
Προϊστάμενος Τμήματος Δελιντζόγλου Χρήστος (ΠΕ- Διοικητικού Οικονομικού) 2551355385
Υπηρεσιακές Μεταβολές Γκιδίκα Σταματία (ΤΕ – Διοικητικού – Λογιστικού) 2551355375
Έλεγχος Γνησιότητας, Ποινικό Μητρώο Υψηλού Έυδοξία (ΠΕ – Διοικητικού – Οικονομικού) 2551355375
Αναπληρωτές Χαλμός Ίλντικο (ΠΕ – Διοικητικού – Οικονομικού) 2551355384
Αναπληρωτές Μπεντής Άγγελος (Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός) 2551355373
Άδειες Χριστοδουλάκη Ξανθή (Αποσπασμένη Διοικητικός) 2551355359
Ατομική Φάκελοι ΠΜ Δαδαλίαρη Ιφιγένεια (ΠΕ – Διοικητικού – Οικονομικού) 2551355374
Γραμματεία ΠΥΣΔΕ Πανταζοπούλου Χριστίνα (ΔΕ- Διοικητικών Γραμματέων) 2551355380

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος : gprosop@dide.evr.sch.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας γραμματείας ΠΥΣΔΕ : pysde@dide.evr.sch.gr

Επικοινωνία

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
Δήμητρας 19,
68131 Αλεξανδρούπολη, Έβρου
Τηλ. 2551355367
e-mail : mail@dide.evr.sch.gr
Ωράριο : 7:00-15:00

Άλλοι Σύνδεσμοι