Τμημα β οικονομικου

Προϊσταμένη : Θεοφανή Δημητριάδου | Επικοινωνία :toith@dide.evr.sch.gr

Αρμοδιότητες Τμήματος 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 52 του Προεδρικού Διατάγματος 18/22-2-2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) : «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»: Το Τμήμα Β΄ Οικονομικού είναι αρμόδιο για: α) τη χορήγηση Μ.Κ. στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, β) την συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης, την παρακολούθηση και εκτέλεση αυτού και την σύνταξη του απολογισμού της, γ) την έκδοση των πράξεων μετακίνησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, δ) την σύνταξη των καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας και μέριμνα για την αποστολή τους στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΔΥΕΕ), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, ε) την προώθηση των οικονομικών θεμάτων και την εκκαθάριση δαπανών που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων και διαγωνισμών που διεξάγονται εντός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στ) την τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, ζ) τον έλεγχο των δαπανών μεταφοράς μαθητών, η) τον έλεγχο των προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την ενίσχυση οικογενειών χαμηλού εισοδήματος με τέκνα σε σχολεία, θ) τη μέριμνα για την παροχή τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών συνδέσεων, ι) την παραλαβή και διάθεση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων, ια) την εν γένει στήριξη των υπηρεσιών και υπηρεσιακών συμβουλίων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε οικονομικής φύσεως θέματα, ιβ) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πιστώσεων και την τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Δεσμεύσεων, ιγ) τον έλεγχο και την υποβολή δικαιολογητικών για την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, ιδ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Οργανόγραμμα Τμήματος

Αρμοδιότητες Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο επικοινωνίας
Προϊσταμένη Τμήματος Μισθοδοσία μονίμων, αναπληρωτών, Ιεροδιδασκάλων, οδοιπορικά ΕΣΠΑ-ΠΔΕ, ΜΚ, ΔΑΥΚ, Πρόσθετες Αποδοχές, φορολογικό αρχείο  Θεοφανή Δημητριάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 2551355357
Προϋπολογισμός, εκκαθάριση δαπανών (εξετάσεις, διαγωνισμοί, οδοιπορικά) χρηματικά εντάλματα, δεσμεύσεις πιστώσεων, Μητρώο Δεσμεύσεων, πράξεις μετακίνησης, μεταφορά μαθητών) Ολμπασάλη Βασιλική ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 2551355382
.

Επικοινωνία

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
Δήμητρας 19,
68131 Αλεξανδρούπολη, Έβρου
Τηλ. 2551355367
e-mail : mail@dide.evr.sch.gr
Ωράριο : 7:00-15:00

Άλλοι Σύνδεσμοι