Ανάρτηση αναπροσαρμοσμένου πίνακα υποψηφίων _Έκφραση γνώμης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας για υποψήφιο υποδιευθυντή

Ο Διευθυντής της Σχολικής μονάδας όπως εκφράσει και υποβάλλει εγγράφως την γνώμη του, αφού λάβει υπόψη του το αντίστοιχο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου σύμφωνα με την ΥΑ Φ.361.22/68100287/Ε3/12-9-2023 άρθρο 3 παράγραφος 7.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 07/02/2024

Αφήστε μια απάντηση