«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών-μελών, των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και ΠειραματικώνΣχολείων» (ΑΔΑ: ΨΚ9Η46ΝΚΠΔ-Υ5Η