Οδηγίες για τους υπό πρόσληψη αναπληρωτές στη ΔΔΕ Έβρου

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές υποχρεούνται μέχρι την Πέμπτη 01/02/2024 και ώρα 14:00, να αποστείλουν ηλεκτρονικά το ΕΝΤΥΠΟ Ν.3 (ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους ίδιους, στη ΔΙ.Δ.Ε. Έβρου στο mail@dide.evr.sch.gr, αναγράφοντας στο πεδίο «Ημερομηνία» την ημερομηνία ανάληψης στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους.

Όλα τα έντυπα, οι αιτήσεις, οι Υπεύθυνες δηλώσεις, τα δικαιολογητικά και οι οδηγίες βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας http://dide.evr.sch.gr →ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ→ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2551355385

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ.

Αφήστε μια απάντηση